අපගේ වෙළඳ නාමය

අපගේ සේවා

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

ChuanYang සේවය

ChuanYang සේවය

වෙළඳ නාමය සංකල්පය

Novozymes-වටිනාකම්-HD-1

ව්යවසාය මූලික සාරධර්ම: අවංක හා විශ්වාසදායක, කැප, සමාජයට යහපත් දේ!

ව්යවසාය මෙහෙවර: කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාව, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නව්යකරණය, ගුණාත්මක විශිෂ්ටත්වය.

සමාගමේ දැක්ම: මෘදු නිවස සඳහා වැඩි සෞඛ්ය සම්පන්න සහ සුවපහසු ද්රව්ය සහ නිෂ්පාදන ලබා දීම.

ආයතනික දර්ශනය: දෙවියන් වහන්සේ, දැඩි සහ dachuan ප්රයෝජන වැඩ කරන අයට ත්යාග, නම් හොඳ ජලය, engpude යැං මත

සමාගම වීඩියෝ